4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (M/7)

4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (M/7)

Medya Keşan
Medya Keşan
23 Şubat 2017 Perşembe 14:22
312 Okunma
4 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK (M/7)

4’ÜNCÜ MKNZ P TUG K LIĞI HİZMET TAKIMLARINA STOK SEVİYE MAL VE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu Maddesi’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası          : 2017/77563
1- İdarenin
a) Adresi                              : ISPAT CAMII MAHALLESI KURTULUS CAD. 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve Faks Numarası : 2847142500 – 2847144771
c) Elektronik Posta Adresi   : o5yilmaz@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 2 KALEM 2 KISIM
                   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan 
                   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri            :4’üncü MKNZ.P.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ DEPOLARI KEŞAN/EDİRNE
c) Teslim tarihi                     :Sözleşmenİn İmzalanmasını takip eden günden İtİbaren 
                                           :1- 20 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMELER LYM A.LİĞİ DEPOLARINA TESLİM                        EDİLECEKTİR.                     
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer                  : 4’üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon BAŞKANLIĞIKeşan/EDİRNE
b) Tarihi ve Saati               : 07.03.2017 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4’üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4’üncü Mknz.P.Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı  Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen  birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar : 
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istekmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(M/7)

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol