EDİRNE SAROS TURİZM MERKEZİ TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİNCE, RÜZGARIN ÇOCUKLARI KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME

EDİRNE SAROS TURİZM ALTYAPI BİRLİĞİ

EDİRNE SAROS TURİZM MERKEZİ TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİNCE, RÜZGARIN ÇOCUKLARI KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME

EDİRNE SAROS TURİZM ALTYAPI BİRLİĞİ

Medya Keşan
Medya Keşan
09 Şubat 2017 Perşembe 14:15
137 Okunma
EDİRNE SAROS TURİZM MERKEZİ TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİNCE, RÜZGARIN ÇOCUKLARI KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğince, Rüzgarın Çocukları Kapsamında Kullanılmak Üzere Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2017/55610
1- İdarenin
a) Adresi            : Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/F Kat:2 D:14 
                KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası    : 2847145899 – 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi    : estab@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği    :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 26 Kalem Muhtelif Miktarlarda Sörf Ekipmanı, 1 Adet Dıştan                         Takma Deniz Motoru, 1 Adet Jokey Konsollu Şişme Bot
                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde 
                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yeri            : Keşan İlçesi Erikli Mücavir alanında bulunan sosyal tesise 
                teslim edilecektir.
c) Teslim Tarihi            : İhale kapsamında alınacak mallar, sözleşmenin imzalanmasını 
                müteakiben 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        : Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Yukarı                     Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/F Kat:2 D:14 Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati        : 02.03.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/F Kat:2 D:14 Keşan/EDİRNEadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/F Kat:2 D:14 Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(M/5)

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol