Özbek, vergi borçlarıyla ilgili bilgilendirdi

VERGİ ASLI VE BU ASILLARA AİT CEZALAR SİLİNDİ

Özbek, vergi borçlarıyla ilgili bilgilendirdi

VERGİ ASLI VE BU ASILLARA AİT CEZALAR SİLİNDİ

24 Kasım 2014 Pazartesi 07:25
Özbek, vergi borçlarıyla ilgili bilgilendirdi
 MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Keşan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Senem Bağcıoğlu Özbek, geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun)’la ilgili değerlendirmelerde bulundu ve vergi, SGK, oda borçlarının yapılandırılması, kasa affı, muhasebe kayıtlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

30 Nisan 2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezalarının silineceğini belirten Özbek, borç asılları ve asıla bağlı cezaların 2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç, enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebileceğini belirtti.  Senem Bağcıoğlu Özbek, motorlu taşıt vergilerinde, 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezalarının, 2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç ödeneceğini söyledi.  

BA-BS bildirimlerinin 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçileceğini kaydeden Özbek, “Gecikme zammı / faizinin silinmesi yi-üfe uygulaması ise söz konusu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.” dedi.

VERGİ ASLI VE BU ASILLARA AİT CEZALAR SİLİNDİ

Senem Bağcıoğlu Özbek, vergi aslı ve bu asıllara ait cezaların silindiğini dile getirerek, şunları söyledi: Sadece, gecikme zammı,gecikme faizleri silinmektedir. Silinenlerin yerine Yİ-ÜFE hesaplanacaktır. Yapılanma sisteminden yararlanacak mükellefler dava hakkından vazgeçmeleri şart.”

Özbek, vergi için kesinleşmiş kamu alacaklarının ödenmesinin nasıl kolaylaştırıldığını ise şöyle dile getirdi: Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının(Vergi asıl ve cezaları) 01 Ekim 2014-30 Kasım 2014 tarihleri arasında başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 18 eşit taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor. Yeniden yapılandırılan tutarların, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (01 Aralık 2014 ) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami (18) on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.”

Senem Bağcıoğlu Özbek, ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanarak, geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacağını kaydederek, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından ve vergilerle ilgili yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince bu vergilerle ilgili verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitleri ödeme hakkını kaybederler (zor durum hariç). Yıllık gelir ve kurumlar vergileri, Gelir ve kurumlar (stopaj) vergileri, Katma değer vergisi, Özel Tüketim Vergisi. Ödenecek tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.” diye konuştu.

KASA AFFI

Kasa affı konusunda bilgi aktaran Özbek, şunları kayıt düştü: 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.”

Senem Bağcıoğlu Özbek, “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hangi tarih itibariyle kimleri kapsar?” şeklindeki soruyu da yanıtlayarak, “Sadece Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerini Kapsar. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kapsamaktadır. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 Aralık 2014) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.” dedi.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kasa ve ortaklardan alacakların affından yararlanamayacağını belirten Özbek, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için beyan edilen verginin, kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 Aralık 2014) beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödeneceğini bildirdi.

Senem Bağcıoğlu Özbek, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceğini, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergilerin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceğini ifade etti.  Özbek, şöyle devam etti: 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının; kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (11 Eylül 2014) ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın (31 Aralık 2014) sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30 Kasım 2014) kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.”

Özbek, SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili şöyle konuştu: 30 Nisan 2014 tarihi öncesine ait SGK prim ve diğer borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları enflasyon oranında güncellenerek 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05), 9 eşit taksit için (1,07), 12 eşit taksit için (1,10), 18 eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

SGK borç yapılandırma başvuru süresi : 01 Ekim 2014 – 31 Aralık 2014

SGK borç yapılandırma ödeme süresi : 01 Ekim 2014 – 31 Ocak 2015 ( 1. Taksit Ödemesi)”

1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; ev hizmetlerinde çalışanların 10 günden az ve 10 günden çok çalışanlar olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Senem Bağcıoğlu Özbek, şunları dile getirdi: “10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi tutularak zorunlu sigortalı sayılmış olup, 4/(a) bendi kapsamındaki (SSK) sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacak. 10 günden az çalışanlar sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi tutulmuş olup, Çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir.”

6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gelir testine başvuranların; gelir testi sonuçlarının 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olacağını kaydeden Özbek, “Yapılan bu düzenleme ile gelir testi sonucu gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az olanların GSS prim borçları tamamıyla silinecektir.” diye belirtti.

ARAÇ MUAYENESİ

Senem Bağcıoğlu Özbek, araç muayenesiyle ilgili şöyle dedi: “Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık %5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık %1 farkı ödeyecek. Bakanlar Kurulu, bu süreyi 30 Haziran 2015’e kadar uzatmaya yetkilidir.”

Şirketlerin sermayelerini asgari tutarda artırmaları için son günün 11 Aralık 2014 olduğunu ifade eden Özbek, bilgilendirmeyi şöyle tamamladı: “Kanun 134. maddesi ile 6102 sayılı kanuna eklenen geçici 10 madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile 14 Şubat 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde (son tarih 11 Aralık 2014) yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır. Anonim şirketlerde asgari sermaye 50 bin TL, limited şirketlerde asgari sermaye ise 10 bin TL.”

 

Son Güncelleme: 25.11.2014 08:57
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol