4’üncü Mknz.P.Tug.K. Kırtasiye Malzemesi Alımı Yapacak

4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı açık ihale usulü olarak kırtasiye alımı yapacak.

4’üncü Mknz.P.Tug.K. Kırtasiye Malzemesi Alımı Yapacak

4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı açık ihale usulü olarak kırtasiye alımı yapacak.

Medya Keşan
Medya Keşan
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:41
4’üncü Mknz.P.Tug.K. Kırtasiye Malzemesi Alımı Yapacak

HABER MERKEZİ

hale 4’üncü Mknz.P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odasında 26 Ocak 2021 Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi ise şöyle:

4’ÜNCÜ MKNZ.P.TUG.K. KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2021/15204

1- İdarenin;

a) Adresi: İSPAT CAMİİ MAH. KURTULUŞ CAD. 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası: 0284 714 25 00 – 0284 714 47 71

c) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

2- İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Kırtasiye Malzemesi Alımı 39 Kalem. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: 4’üncü Mknz. P.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.) 109 Mal Say.lığı deposu

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1-20 takvim günüdür

3- İhalenin;

a) Yapılacağı yer: 4’üncü Mknz.P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Toplantı Odası Keşan / EDİRNE

b) Tarihi ve saati: 26.01.2021 - 11.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4’üncü Mknz.P. Tug. İhale Komisyon Bşk.lığı Keşan / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/727393/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/kirtasiye-malzemesi-alinacaktir-

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol