Türkiye Barolar Birliği çevreci avukatları tasfiye etti Kaçar da dahil olmak üzere 21 avukatın görevlerine son verildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi, bünyesinde çalışan gönüllü çevre avukatlarını 13 Ekim 2018 tarihinde tasfiye etti.

Türkiye Barolar Birliği çevreci avukatları tasfiye etti Kaçar da dahil olmak üzere 21 avukatın görevlerine son verildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetimi, bünyesinde çalışan gönüllü çevre avukatlarını 13 Ekim 2018 tarihinde tasfiye etti.

Medya Keşan
Medya Keşan
15 Ekim 2018 Pazartesi 10:10
Türkiye Barolar Birliği çevreci avukatları tasfiye etti  Kaçar da dahil olmak üzere 21 avukatın görevlerine son verildi

BÜLENT SAYLAM

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Avukat Bülent Kaçar’ın da bulunduğu çeşitli barolara kayıtlı çevreci 21 avukatı görevine son verdiği Türkiye Barolar Birliğinin kararı açıklamasından sonra Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu avukatları yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun bugüne kadar çevre adına yaptığı mücadelelerden örnekler verilirken; yaşanan gerilimin 2 Haziran 2018 günü beşinci kez verilmesi planlanan ödül töreninin, TBB YK tarafından ertelenmesiyle başlandığı, erteleme bilgisi olarak da ödül alacak kişi ve kurumlar yeniden belirlenecek olması olduğu ve bugüne kadar da ödül töreninin yapılmadığı kaydedildi. Kaçar’ın da aralarında bulunduğu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu avukatların yazılı açıklaması ve görevlerine son verilen avukatlarının listesi şöyle:

AKTİF BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMÜŞTÜR

“Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak, bu yöndeki hukuki norm ve kurallara işlerlik kazandırmak, bu normların tüm canlıların bir arada, uyum içinde ve sömürülmeden yaşamasına uygun şekilde değişimin yön vererek geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Gönüllü çevre mücadelesi içinde yer alan çok sayıda avukat üyesi ile 2011 yılından 2018 Haziran ayma kadar aktif bir biçimde eğitim, yayın, eylemli hukuki rehberlik ve avukatlık hizmetleri ile ülkenin havasının, soyunun, toprağının korunması, insanların, canlıların zehirlenmeden, hastalanmadan yaşayabilmeleri, kamusal kaynakların ortak toplumsal iyilik için kullanılabilmesi konusunda aktif bir mücadele yürütülmüştür. 

ÖDÜL TÖRENİ TBB YK TARAFINDAN ERTELENDİ

Bu mücadelenin fikri bir sembolü olarak her yıl, TBB Yönetim Kuruluna, yaşanılabilir bir çevre için verilen mücadeleleri desteklemek amacıyla, platformlara, bireylere "Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü" verilmektedir. Bu ödülün geçmiş dönemlerde İzmir Barosu Başkanlığı da yapmış Avukat Noyan Özkan adma ithaf edilerek verilmiş olmasının sebebi ise Meslektaşımızın sadece çevresel ve kültürel değerlerin korunması konusunda değil, en genel anlamıyla hukukun ve insan haklarının korunması konusunda da sorumluluk duyan, bu konulardaki düşünceleri, değer ölçüleri ile gelecek kuşaklara örnek teşkil eden gerçek bir aydın olmasıdır. Ne var ki bu yıl 2 Haziran 2018 günü beşinci kez verilmesi planlanan ödül töreni , TBB YK tarafından ertelenmiş, erteleme bilgisi 1 Haziran 2018 günü öğleden sonra sözlü olarak komisyona iletilmiş, gerekçesi hakkında daha sonra verilen bilgi ile ödül alacak kişi ve kurumlar yeniden belirlenecek denmiştir, bugüne kadar da ödül töreni yapılmamıştır. 

TBB Yönetim Kurulu, Eylül ayının ilk yarısında, TBB web sayfasında, 7 kişilik yeni bir komisyon listesini ilan etmiştir. TBB web sitesindeki değişikliği takiben, görevden alınan eski komisyon üyeleri olarak 26.9.2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliğine bir dilekçe verilmiş, bu işlemin gerekçesi ve üyeliğe son verme kararının tebliği, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edilmiştir. Bu dilekçedeki sorularınıza da TBB yönetimince bir cevap verilmemiş, sadece üyeliğine son verilen bazı komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Bu yazıda, Türkiye Barolar Birliği'nin komisyonlar yönünden yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiği belirtilmiş, ayrıca Avukat Noyan Özkan Çevre Ödülleri kapsamında komisyonumuzun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltilmiştir. Öncelikle belirtmek ister. ki Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Ödülleri, Ödül jürisi tarafından verilmekte, doğrudan komisyonumuzla ilişkisi bulunmamaktadır. 

KOMİSYONUN FAALİYETLERİNİ FİİLİ OLARAK ASKIYA ALARAK ETKİSİZ KILMIŞTIR 

Komisyon üyelerince hazırlanan ve TBB tarafından onaylanmış olan Ödül Yönergesi uyarınca, Ödül Jürisini oluşturan beş kişilik heyeti: Av.Noyan Özkan' ın ailesinden bir kişi, İzmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu'nun belirleyeceği iki üye, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonundan sorumlu YK üyesi ile TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun belirleyeceği bir üye oluşturur. Ödülün kime verileceğini belirleyen jüri de TBB Yönetim Kurulu bir üye ile temsil edilmektedir. TBB Yönetim Kurulu, Yönerge uyarınca Jüri toplantısına göndermesi gereken üyesini sürece uygun zaman içerisinde belirleyip göndermemiştir. TBB Yönetim Kurulu üyesi olan ve komisyonun işleyişinden sorumlu olan Meslektaşımız tarafından vekaleten görevlendirme yapılarak Jüri toplantısında ödül alacak kişi ve kurumlara ilişkin kurul kararı verilmiştir. Bu kurulun kararı toplantıdan hemen sonra ve planlanan tören gününden 10 gün önce Türkiye Barolar Birliği'ne yönetim kurulunca onanması için yazılı olarak bildirilmiştir. TBB bu bildirimden sonraki süreçte ödül yönetmeliği ve teamüllere de aykırı olarak Yönetim Kurulu karar almamış, esasen çevre mücadelesine destek olmayı amaçlayan Ödül Törenini ve komisyonun faaliyetlerini fiili olarak askıya alarak etkisiz kılmıştır. 

ANTİDEMOKRATİK BİÇİMDE TASFİYE ETMİŞTİR

Türkiye Barolar Birliği, her türlü hakkın korunmasında etkin bir duruş ve faaliyet sergilemek yükümlülüğü taşımaktadır. Şu an için etkin bir Çevre Hakları mücadelesi verilemiyor olmasının sebebi olan durumu yaratan şey tamamen keyfi bir karar ile komisyonlara müdahale edilmiş olmasıdır. Eski üyeleri olarak etkin bir şekilde faaliyetleri yürüttüğümüz Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu da şu anda hiçbir çalışma yapamaz hale getirilmiştir. Barolar Birliği, Türkiye'nin önemli çevre ve kent davalarını temsil eden 24 kişilik avukatı grubunu haklı bir gerekçe olmadan antidemokratik biçimde tasfiye etmiştir. Onların yerine; 7 kişilik yeni bir kurul oluşturmuştur. Bu haliyle kurulu oluşturan meslektaşlarımızı ve birlik yönetimini önümüzdeki günlerde zor bir hak mücadelesi beklemektedir. Biz ekoloji ve kent haklarımızın takipçisi avukatlar olarak, önümüzdeki dönemde, ülkenin yasama faaliyetlerini, idari işlemlerini izlediğimiz ve hukuka uygunluk yönünden denetlediğimiz gibi gündemimiz olan aşağıdaki başlıklar açısından da yeni dönemde meslek örgütümüzü, meslek örgütü yöneticilerini ve sorumluluğumuzu devralan meslektaşlarımızı izleyeceğiz. Bu sorumluluğu devralanların, tasfiye edilen komisyon çalışmalarında olduğu gibi, Türkiye'nin güncel mücadele alanları olan Sivas-Kangal, Artvin-Cerattepe, Bergama-Ovacık, İzmir-Efemçukuru ve diğer yörelerdeki altın madenciliği sorunlarının muhatabı yurttaşlara, hukuki destek sunup sunmayacakları; Akkuyu'da, Sinop'ta, İğneada’da nükleer santral sorununu ve yaşama hakkı ihlallerini gündeme taşıyıp taşımayacaklan, GDO konusunda ülkenin tarımsal ve biyolojik çeşitliliğini gözeten toplum kesimlerinin haklarını destekleyip desteklemeyecekleri, Yargı kararlarını dolanmak için mahkemelerin iptal ettikleri ÇED raporlarıyla sürekli yeni izinler koparan şirketlerin karşısında ülkenin çevre hakkını, merasim, suyunu, toprağını, onurunu, yaşamım savunanlarla bir arada olup olmayacaklar mı; madencilik, inşaat, enerji şantiyelerinde yok olan doğanın ve insanların haklarını savunup savunmayacaklarını, iklim değişikliği konusunda bilimsel kamu politikalarının oluşmasına katkı sağlayıp sağlamayacaklarını, kent haklarını savunan planlı ve demokratik bir şehircilik için kent ve çevre davaları yoluyla karar alma süreçlerinde aktif rol alıp almayacaklarının, bugüne kadar izlenen davaları ve hukuki destekleri katlayarak arttırıp arttırmayacaklarını, hukuki izleme sorumluluğumuz gereği izleyeceğimizi, belgeleyeceğimizi ve hukuki açıdan halkın yaşama haklarını korumaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız.13/10/2018 

1- Av. Berna Babaoğlu Ulutaş (İzmir Barosu) 

2- Av. Dr. Mehmet Bülent Tokuçoğlu (Aydın Barosıı) 

3- Av. Bedrettin Kalın (Artvin Barosu) 

4- Av. Cömert Uygar Erdem (Ankara Barosu) 

5- Av. M. Fevzi Özlüer (Ankara Barosu) 

6- Av. Şehrazat Mercan (İzmir Barosu) 

7- Av. Eralp Atabek(Bursa Barosu) 

8- Av. Bülent Kaçar (Edirne Barosu) 

9- Av. Cem Altıparmak (İzmir Barosu) 

10- Av. Erol Çiçek (Bursa Barosu) 

11- Av. Sevim Küçük (Mersin Barosu) 

12- Av. İsmail Hakkı Atal (Adana Barosu) 

13- Av. Ziynet Özçelik (Ankara Barosu) 

14- Av. Ş. Can Atalay (İstanbul Barosu) 

15- Av. Tuncay Koç (Antalya Barosu) 

16- Av. Ali Furkan Oğuz (Çanakkale Barosu) 

17- Av. Emre Baturay Altınok (Ankara Barosu) 

18- Av. Ali Arif Cangı (İzmir Barosu) 

19- Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu (Zonguldak Barosu) 

20- Av. Melike Özman (Samsun Barosu) 

21- Av. Coşkun Molla (Edirne Barosu)”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol