KEŞAN TSO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI

KeşanTicaretve Sanayi Odası(Keşan TSO)veBulgaristanBurgasTicaretve Sanayi Odası (Burgas CCI) ortaklığındagerçekleştirilenPD.02.29.138/31.08.2020 sözleşmenumaralı Interreg-IPA Bulgaristan-TürkiyeSınırötesiİşbirliğiProgramıkapsamında, CB005.2.22.010 numaralıAlternatifTurizmÇeşitleriAvrupaBirliğiProjesi’ndesonayaklaşılıyor.

KEŞAN TSO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI

KeşanTicaretve Sanayi Odası(Keşan TSO)veBulgaristanBurgasTicaretve Sanayi Odası (Burgas CCI) ortaklığındagerçekleştirilenPD.02.29.138/31.08.2020 sözleşmenumaralı Interreg-IPA Bulgaristan-TürkiyeSınırötesiİşbirliğiProgramıkapsamında, CB005.2.22.010 numaralıAlternatifTurizmÇeşitleriAvrupaBirliğiProjesi’ndesonayaklaşılıyor.

Medya Keşan
Medya Keşan
20 Ağustos 2021 Cuma 10:27
KEŞAN TSO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLERİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNDE SONA YAKLAŞILDI

Bulgaristan – Burgas’daaçılışvetanıtımtoplantısıylabaşlayanKeşan TSO veBurgas CCI ortaklığındaSınırÖtesiİşbirliğiProgramıkapsamındayürütülen, HamzadereveBurgasBölgelerininkarşılıklıolaraktanıtılmasıveturizmfaaliyetlerininkıyaslanarakAlternatifTurizmÇeşitlerininortayakonulmasıamaçlananprojedebelirlenen12ayınsonunayaklaşıldı.

‘’Bölgemizde ki TurizmFaaliyetiniTümYılaYaymakİçinÇalışıyoruz’’

KonuylailgilideğerlendirmelerdebulunanKeşan TSO AvrupaBirliğiProjeleriYöneticisiveMeclisÜyesiEvrenYörük, bölgeselturizminsadeceyazsezonundadeğil 12 ayıkapsayacakşekildeolmasıiçinçalıştıklarınıbelirterek, ‘’ProjemizkapsamındadahaönceBulgaristan – Burgas’daikiülkenin de uzmanlarıtarafındanikibölgeyi de tanıtıcısunumlaryapıldı. Bu sunumlarkapsamındaprojemiziniçeriğiolarakAlternatifTurizmÇeşitlerineyönelikuzmanlar, akademisyenlerveözelsektörtemsilcileriolarakbirarayagelerekbiranalizhazırladık.Bu analizkapsamında her ikibölgenin de benzersorunuolanmevsimselturizmsezonunugeliştirebilmek, turizmsektörünün 3 - 4 aylıkdeğil 12 ayayayılmasınısağlayacakalternatifyöntemlerinbulunmasıüzerineçalıştık.’’ Dedi.

‘’SuveDoğaSporlarındanTarihTurizmine Kadar AnalizlerYapıldı’’

EvrenYörükaçıklamasınındevamında, ‘’Bölgemizdekidoğalkaynaklarınnasılkullanılacağı, suvedoğasporları, termalturizmvetarihturizmigibiçeşitliturizmsektörlerineyönelikikibölgearasında da karşılaştırmalıdetaylıanalizleryaptık.Keşan TSO veBurgas CCI ekibiolarakgerçekleştirdiğimizilerlemetoplantılarındabuanalizleribelirlenenbirrotadahilindeyerindegörerekincelemekistedik. Bu kapsamdaKeşanveBurgasBölgelerindebirrotaoluşturuldu. Belirli zaman dilimlerindeBurgas’dangelen 30’ar 40’ar kişilikheyetlerimizle Saros Bölgemiziziyaretettik. Bu bölgelerdedenizturizminden, dalışa, tarihieserlerimizekadarBölgemizedeğer katan tümyerlerigezdik. AynışekildeKeşan’dançıkanbirheyetimizdeBurgasBölgesi’niziyaretederekkeşifturlarıyaptı. Yapılanbukeşifturlarınınsonucunda her ikikurumundaakademisyenleritarafındanAlternatifTurizmedahiledilebileceknoktalarbelirlendi. Bu kapsamda da her ikikurumunakademisyenleritarafındaneğitimlerdüzenlendi. ProjekapsamındaeğitimlerimizKeşan’dayapıldı. EğitimlerdeAkademisyenimizProf. Dr. EmelGönençGülertarafındanbölgemizdeözellikleHaziran-Ağustosayınakadaraktifolarakdevameden ama MayısveEylülaylarıarasındabaşlangıçvebitişleberabertoplamda 5 aylıkolanturizmsezonununKeşan-İpsalaveEnezbölgemizdenasıl 12 ayayayılabileceğivebudoğrultudahazırlananrotalarileanlatıldı. Aynışekildede Burgasbölgesindekiturizmsektörününalternatifkollarınayönelikolaraksorunvetespitlerionlardandinledik. Her ikibölgede de turizmsezonunungeliştirilmesivemevsimselolanturizmsezonununuzatabilmekiçinçalışmalaraktarıldı.’’ Dedi.

‘’Avrupa’danGelenTuristlerinYerelİşletmelerimizeKatkısıBüyük’’

Keşan TSO AvrupaBirliğiProjeleriSorumlusuveMeclisÜyesiEvrenYörük’ündeğerlendirmelerindensonraKeşan TSO YönetimKuruluBaşkanYardımcısıMurat Arıkansözaldı. SözlerineHamzadereBölgesi’nincoğrafiöneminedikkatçekerekbaşlayanYönetimKuruluBaşkanYardımcısıArıkan, ‘’Bölgemiz, konumuitibariyleuluslararasıticaretnoktasındaönemlibiryerde. Avrupa’dangelenmisafirlerimizinTürkiye’yemerhabadediğibirbölgedeyiz. Avrupa’danülkemizegelen her turistinbölgemizde ki yerelişletmelerimizekatkısıbüyük. Özellikle Covid-19 Salgınıilebirliktezorgünlergeçirenyerelişletmelerimizedestekolmakiçin var gücümüzleçalışıyoruz. Bu kapsamdaBölgeselturizmfaaliyetlerimizi 12 ayaçıkarmayıhedeflediğimizAlternatifTurizmÇeşitleriAvrupaBirliğiprojemizçokkıymetli. BölgemizindoğalvekültürelfarklılıklarıylaMayısveEylülaylarıarasındasıkışanturizmfaaliyetlerinitümyılayaymaklabölgeekonomimize de önemlibirölçüdedeğerkatacağınındüşüncesindeyiz. Sonunayaklaştığımızbuprojemizinikibölgemize de güzelsonuçlargetirmesinidilerim’’ Dedi.

‘’Turizm’deDahaHareketli Bir DönemYaşayacağız’’

MeclisÜyesiEvrenYörükveYönetimKuruluBaşkanYardımcısıMurat Arıkan’dansonrasözalanKeşan TSO YönetimKuruluÜyesiUğurcanUrgan, KeşanTicaretve Sanayi Odasıolarakbölgeselturizmingelişmesiiçingayretleçalıştıklarınıbelirterek ‘’Keşan TSO olarakbölgemizekatmadeğeryaratacakprojelergeliştirmekiçingayretleçalışıyoruz. Covid-19 SalgınınınetkileriylebirliktegümrükkapılarımızınkapalıolmasınedeniyleuzunbirsüreBulgaristan’danveYunanistan’dangelenmisafirlerimizibölgemizdeağırlayamadık. GeliştirdiğimizAvrupaBirliğiprojelerimizleuzunbiraradansonramisafirlerimizibölgemizegetirerekonlaraSaros’utanıttık. AlternatifTurizmÇeşitleriProjemizkapsamındagelenbumisafirlerimizinhepsiBulgaristan’daçeşitlialanlardafaaliyetlerinisürdürenturizmişletmesahipleri. Konaklamaişletmelerinden, Dalışokullarına, Tur şirketlerinden, SağlıkTurizminekadar her alandafaaliyetgösterenturizmişletmesisahiplerinebölgemizitanıttık. Ağırladığımızmisafirlerimizebölgemizleilgilidüşüncevegörüşleriniyansıtananketleruyguladık. Uyguladığımızanketlerışığındaaldığımızgeridönüşlerdenmemnuniyetduyduğumuzuözelliklebelirtmekisterim. Projemizinbölgemizdeyaratacağıkatmadeğeri hep birliktegöreceğiz. Covid-19 Salgınınınetkilerininazalmasıveuluslararasısınırlamalarıntamamenkalkmasıylabirlikteinşallahbölgemiziçinturizmaçısındandahahareketlibirdönemyaşayacağız. AlternatifTurizmÇeşitleriAvrupaBirliğiProjemizharicindeOdamıztarafındandevamedenbirtanedahaAvrupaBirliğiprojemizbulunmakta. Devamedenprojemizdeturizmsektörüneyönelikolanbirproje. Keşan TSO olarakbölgemizekonomisinevebölgeticaretinekatkısağlayacak yeni projelerimiziçindeçalışmalarımızadevamediyoruz.’’ Dedi.

Bu yayın CCI Numarası 2014TC16I5CB005 olan Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmaktadır. Bu yayının içeriği tamamen Keşan Ticaret ve Sanayi Odası sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin veya Programın Yönetim Makamının ve Ulusal Otoritenin görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.

Projeye, Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanmaktadır.

         

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol