2015 Yılı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı

Sami Şepboy: Proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecek

2015 Yılı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı

Sami Şepboy: Proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecek

04 Mayıs 2015 Pazartesi 07:44
471 Okunma
2015 Yılı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı
 Keşan Ziraat Odası Ziraat Danışmanı Sami Şepboy, geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Şepboy, “Kırsal alandaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje gideri, 1 ile 3 milyon lira arasında değişecek. Proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi, 1 Aralık 2015 olarak belirlendi.” dedi.

Tebliğle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandığını belirten Sami Şepboy, tebliğin kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsadığını dile getirdi.

YATIRIM KONULARI 

Açıklamasının devamında yatırım konuları hakkında bilgi veren Şepboy, şunları söyledi: “Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, hibe desteği programı kapsamında değerlendirilecek. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, modern seralarda kullanılmak üzere alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına da hibe desteği sağlanacak. Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmeyecek. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek. Sert kabuklu meyveler, bu madde kapsamı dışında olacak.  Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları ile kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.  

Yatırımcılar tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek.   Bakanlar Kurulu kararına (18 Ocak 2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı) dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler için, alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç hibe başvurusu yapılamayacak. Bu tesislerin bulunduğu parsellerde farklı bir yatırım konusunda hibe başvurusu yapılabilecek. Ancak tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri tüm yatırım konularında hibe başvurusunda bulunabilecek. Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis veya irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekecek. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan soğuk hava deposu başvurularında 7 yıl kira süresi şartı aranmayacak.”

YATIRIM PROJELERİNİN TAMAMLANMA TARİHİ, 1 ARALIK 2015 OLACAK

Tebliğle program çerçevesinde hangi illerde yapılacak yatırımlar için başvuruların kabul edileceğinin belirlendiğini dile getiren Sami Şepboy, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, alternatif enerji kullanan yeni sera, alternatif enerji üretim tesisleri ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular alınacak. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi, 1 Aralık 2015 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak."

EKONOMİK YATIRIMLARA YÖNELİK PROJE KONULARINA BAŞVURABİLECEK TÜZEL KİŞİLER İDARİ VE MALİ AÇIDAN KAMUDAN BAĞIMSIZ OLACAK

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerektiğinin altını çizen Şepboy, Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışında tutulacak. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla %49 olacak. Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı kooperatifler, birliklerle bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamayacak.” şeklinde konuştu.

HİBEYE ESAS PROJE TUTARININ % 50'SİNE HİBE YOLUYLA DESTEK VERİLECEK

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranlarının belirlendiğini kaydeden Sami Şepboy, sözlerini şöyle tamamladı:Buna göre, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri; bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları ile tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3 milyon lirayı, bunun dışında kalan yatırımlar için 1 milyon lirayı geçemeyecek. Hibeye esas proje gideri, hayvansal ürün ve su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlarda da 3 milyon lirayı aşamayacak. Diğer yatırım konuları ve aşılmayacak hibeye esas proje giderleri şöyle: Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2 milyon lira, soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lira, çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1 milyon lira, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3 milyon lira, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1 milyon lira, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1,5 milyon lira, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1 milyon lira. Hibeye esas proje tutarının % 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer % 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacak.  Belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde elektronik ağ üzerinden yapılacak. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, www.tarim.gov.tr adresinden başvurabilecek.” 

Son Güncelleme: 05.05.2015 10:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol