Danıştay 6. Dairesi’nden, Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Çevre Gönüllüsü Av. Bülent Kaçar, Edirne İl Özel İdaresi, Uzunköprü Belediyesi ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Uzunköprü’nün Kavacık Köyü’nde kurulmak istenen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi için üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde köy halkından Mehmet Günay ile birlikte açtıkları davada mahkemenin, yürütmenin durdurulması karar verdiğini bildirdi.

Danıştay 6. Dairesi’nden, Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Çevre Gönüllüsü Av. Bülent Kaçar, Edirne İl Özel İdaresi, Uzunköprü Belediyesi ve Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Uzunköprü’nün Kavacık Köyü’nde kurulmak istenen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi için üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde köy halkından Mehmet Günay ile birlikte açtıkları davada mahkemenin, yürütmenin durdurulması karar verdiğini bildirdi.

Medya Keşan
Medya Keşan
28 Aralık 2021 Salı 10:01
Danıştay 6. Dairesi’nden, Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı çıktı

HABER MERKEZİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Bülent Kaçar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bu güne kadar hiç dikkate almadığını belirterek; “Yüzlerce Kavacık köylüsü neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, DSİ ormanına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik organize sanayi bölgesi kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka hizmet için görev yapması beklenilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin bu haklı itirazlarını görmezden gelmiştir” dedi.

“YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI HUKUSUZLUĞU KANITLARIYLA ORTAYA KOYMUŞTUR”

Müvekkilleri olan Mehmet Günay ve Kavacık köylüleri ile Kavacık Köy Muhtarlığı ve S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin; köylerini, topraklarını, ormanlarını, su varlıklarını korumak için hukuksal ve toplumsal mücadeleyi örnek bir dayanışma ile büyüttüklerini vurgulayan Kaçar, şu açıklamayı yaptı: “Üç ayrı davada verilen üç bilirkişi raporu ve iki ayrı davada verilen yürütmeyi durdurma kararları Uzunköprü Karma OSB projesinin hukuksuzluğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Bakınız Danıştay 6.Dairesi 05.10.2021 tarihli Yürütmenin Durdurulması kararında ne diyor; <... -1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Açıklama Raporunda sayfa 6'da verilen Planlama Yaklaşımı ve Hedefleri kapsamında yer alan ifadeler ve plan vurgusu şekildedir: “Türkiye'nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi'nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı; bölgesel plan yaklaşımları belirleyerek, bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemeyi, tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenleyerek, küresel ölçekte önemi günden güne artan tarım sektörünü yarışabilir bir noktaya getirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel ölçekte ise plan; tarım ağırlıklı bir yerleşim dokusu dolayısı ile tarımsal üretim odaklı ekonomik kaynağı ile öne çıkan Trakya Alt Bölgesi'ni, bugün bölgenin en önemli sorunlarından olan kırsal nüfus kaybının önüne geçilebilmesi amacı ile desteklemektedir. Bu doğrultuda, tarımsal üretim standartlarının ve üretim-pazarlama sürecinin desteklenecegi ve kolaylaştırılacağı TAB (Tarımsal Alt Bölgeler) ve TOB (Tarımsal Organize Bölgeler) alanlarının kurulması önerilmiştir. Bu alanlar üniversiteler ve Ar-Ge çalışmaları ile desteklenecek ve tarımsal üretimde yarışabilirlik hedeflenecektir. Aynı şekilde, tarımsal üretimin ön plana çıktığı alanlarda tarım, agro-turizm ya da ekolojik turizmle desteklenecek ve markalaşması sağlanacaktır> şeklindedir.”

“UZUNKÖPRÜ KARMA OSB, TARIMSAL AÇIDAN BİRİNCİ MUTLAK KORUNACAK ALANLAR İÇİNDEDİR”

Av. Kaçar, mahkeme kararıyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “-1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan raporunda, Tarımsal Alt Bölgeler; sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağı, tarım ve hayvan yetiştiriciliğini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetiştiriciliği için seralar, depo veya soğuk hava deposu, mandıra vb sadece 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3.maddesinde tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar fonksiyonlarını barındıran alanlardır. TAB alanı içindeki fonksiyonlar, bulunduğu bölgenin yerel iklim ve tarımsal potansiyeline, ekolojik ve ekonomik kaynağının ağırlığına göre belirlenecektir şeklinde tanımlanmıştır. Uyuşmazlık konusu 1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği doğrultusunda yapılması öngörülen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi, Trakya Bölgesi Ergene havzasında Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alanlar kapsamında tanımlanan bir alanda ve Tarımsal Alt Bölge olarak ilan edilen bir alan üzerinde yer almaktadır. Dava konusu plan degisikligine gerekçe olarak 25.05.2017 tarihli Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi yer seçim komisyonu raporu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarihli 3321 sayılı 71.5 hektar büyüklüğündeki alanın Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi olarak yer seçiminin kesinleştirilmesi işlemleri gösterilmiştir. Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi yer seçim komisyonu raporu ve Bakanlıkça yer seçiminin kesinleştirilmesi işlemlerinin iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesi’nin E:2020/555 sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş ise de, yer seçim işleminin dayanağını Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarihli, 1036 sayılı Karma Organize Sanayi Bölgesi amacıyla tarım dışı amaçla arazi kullanım izninin oluşturduğu, anılan izin hakkında açılan davada, Edirne İdare Mahkemesi’nin 14.09.2021 tarihli, E:2020/1057 sayılı kararı ile, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu, dava konusu alanın yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi için uygun bir alan/bölge                                                                                                                                                                                                                                      olmadığı, tarımsal üretim için çok önemli olan bu bölgenin tarımsal üretim yapmak için kullanılması gerektiği, tarımsal üretim dışında hiçbir şey için kullanımının uygun olmadığı, dava konusu arazinin, çalılık vasfında olmadığı anlaşıldığından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür. Bu durumda, dava konusu plan degisikligi yapılırken ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara göre her türlü verinin plan geneline ve bölgenin özelliğine göre değerlendirildikten sonra alt ölçekli planlara yön verecek şekilde kararların üretilmesi gerekirken, ilgili idarelerin kararlarının plana islenmesiyle yetinildiği, bu kapsamda yukarıda açıkça ifade edilmiş olan tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması gereği ve sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağının belirtildiği Tarımsal Alt Bölgelerin tanımı doğrultusunda davaya konu plan değişikliği işleminin 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının kendi ana stratejisine aykırılık taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne Il Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişiklikler ile davacının anılan plan değişikliklerine 3.09.2018 tarihli dilekçe ile yaptığı itirazın zımnen reddine iliskin islemde hukuka uyarlılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle; 1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27.maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 2. Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişiklikler ile davacının anılan plan değişikliklerine 3.09.2018 tarihli dilekçe ile yaptığı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin yürütmenin durdurulmasına 3. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 05/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."

“KARMA OSB PROJESİNİN KAVACIK KÖYÜ’NE KURULMASI ISRARINDAN VAZGEÇİLSİN”

Av. Bülent Kaçar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, mahkeme kararına uyulmasını ve Uzunköprü Karma OSB yapımı için Kavacık Köyü ısrarından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Kaçar, açıklamasını şöyle tamamladı: “İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi gereğince, yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Davacı müvekkil adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ve Edirne Valiliği’nden yürütmeyi durdurma kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı bilirkişi raporu ve iki ayrı yürütmenin durdurulması kararı ile hukuka aykırı olduğuna Danıştay 6. Dairesi’nce ve Edirne İdare Mahkemesi’nce hükmedilmiş olan Uzunköprü Karma OSB projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Karma OSB kurulmak istenen tarım arazilerini OSB alanı ilan eden plan değişikliklerinin açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka, mahkeme kararlarına saygı çerçevesinde karma OSB projesini Kavacık Köyü’ne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Hukuka ve bilime aykırı olduğu kanıtlanmış bu projeye kamu paralarını aktaranların derhal haklarında inceleme ve soruşturma başlatılmasını, hazine arazilerimizin kiralama bedeli karşılığında köy muhtarlığına devredilmesini talep ediyoruz.”

GÜNAY: “HUKUKSUZLUKTA HALA ISRAR EDİLECEK Mİ?”

Kavacık köylüleri adına davacı Mehmet Günay da Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Uzunköprü Kavacık köyümüze ısrarla karma organize sanayi bölgesi kurmak isteyenlere bu kez Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile bir hukuksal uyarı daha yapılmıştır. Biz Kavacık köylülerini dikkate almayan, yok sayan zihniyet, üç ayrı bilirkişi raporu ve iki ayrı yürütmeyi durdurma mahkeme kararı karşısında bilim karşıtlığında ve hukuksuzlukta hala ısrar edecek mi?”

“KADİM HAZİNE ARAMİZİMİZİN DİBİNE KURULMAK İSTENEN OSB’DEN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR”

Günay, şu açıklamayı yaptı: “260 dönümlük DSİ ormanını ve kadim köy otlakiyemiz olan ve Karma OSB yönetimince Milli Emlak'tan çok ucuza satın alınan iki adet hazine arazimiz Kavacık köyüne acilen geri verilmelidir.Bilimsel bilirkişi raporlarına saygı göstermeyip, bizlerin itirazlarına Çalılık burası deyip değersizleştirmek isteyenlere hem Edirne İdare Mahkemesi hem  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi şimdi de Danıştay Altıncı Dairesi tarafından gereken hukuk dersi ayrıntılı verilmiştir. Halka rağmen, bilime rağmen, tarım topraklarına zarar verecek şekilde, ısrarla köyümüzün dibine, kadim hazine arazimize kurulmak istenen karma organize sanayi bölgesi projesinden daha fazla kamu zararı oluşturmadan derhal vazgeçilmelidir.

Danıştay 6.Dairesi açmış olduğum davada verdiği kararda tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması gerektiği belirtilmektedir.Kavacık Köy Halkı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, Uzunköprü Karma OSB yönetimini ve Edirne Valiliğini yürütmenin durdurulması mahkeme kararlarının gereğini yapmaya çağırıyoruz. Doğal yaşamımıza kastedenlere karşı köyde yaşamı lafta değil özde yaşatmaya, sağlıklı ve dengeli bir yaşamı savunmaya Kavacık köylüleri olarak devam edeceğiz.”

                                                                       

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol