MEHMET AYTAÇ

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak toplantının gündem maddeleri şu şekilde açıklandı:

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 7796188 sayılı yazısı ile 27.10.2013 tarih ve 7793286 sayılı Makam Olur’ u çerçevesinde Belediyemize Hava Kalitesinin İyileştirilmesi için gönderilen 3.000.000,00TL (Üçmilyon Türk Lirası) nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesidir.

2- Belediyemiz Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere, Mülkiyeti belediyemize ait olan İstasyon Mahallesi 

100 Ada 81 Parselde kayıtlı e-bebek mağazası yanındaki (10.193,74m2) arsanın; 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi(e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin Belediye Encümeni'ne verilmesi,

3- 17 Sokakta kurulan Manifaturacılar pazarının, yeni kapalı alan yapılarak taşınması planlanmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait eski itfaiye alanında (842 ada 74-150-154-155 parseller) projesi hazırlanan katlı otopark, kapalı pazaryeri ve kütüphane, ihale aşamasına getirilmiştir. Bu yatırımın finansı için kütüphanenin 40.000.000,00TL hibe ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptırılmasına, kalan kısmı için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den 90.000.000,00TL (Doksanmilyon Türk Lirası) kredi kullanılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi

4- Belediyemizin 2024 yılı Performans Programının Meclis tarafından görüşülmesi

5- Belediyemizin 2024 yılı Bütçesinin Meclis tarafından görüşülmesi

6- Belediyemizce 2024 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin Meclis tarafından görüşülmesi

7- Ödenek ihtiyacı olan Müdürlüklerimize, 2023 yılı bütçesinde kullanılmayacağı belirtilen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 061290 gider kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları, 065790 gider kodlu Diğerleri ödenek kalemi ve 066701 gider kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödenek kalemlerinden ödenek ihtiyacı olan müdürlüklere ödenek aktarımı yapılması ile ilgili komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi

Keşan Belediyesi 2022 yılında 224 milyon TL zarar etti Keşan Belediyesi 2022 yılında 224 milyon TL zarar etti

8- Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 05.09.2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı gereğince, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne ait mali tablo incelenerek, yapılması gereken ödemelerin ivedi olarak yapılabilmesi için kuruluş ortakları olan Kurumlardan, kuruluş paylarına istinaden 1 pay 100.000,00TL (yüzbin TL) olmak üzere Keşan Belediyesi’nin 2 payı olduğundan toplam 200.000,00TL (ikiyüzbin TL)’lik sermaye artırımı yapılarak, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hesabına aktarılması ile ilgili komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesi

9- İlçemiz Paşayiğit mahallesi halihazır harita-jeolojik etüt-imar planının yenilenmesi amacıyla İller Bankası (İlbank) A.Ş.’ne yetki verilmesi ve bu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.015.000,00TL (ikimilyononbeşbin Türk Lirası) kredi kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’nun yetkilendirilmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesi

10- İlçemiz İzzetiye Mahallesi, 102 ada, 2 numaralı parselin tamamı park ve imar yolunda kaldığı için imar yolunun kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi

11- İlçemiz Engelsiz Yaşam Merkezi’nin park olan fonksiyonunun sosyal tesis olarak değiştirilmesi amaçlı plan değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından görüşülmesi

12- İlçemiz İzzetiye Mahallesi, 121 ada, 33 numaralı parselin imar yolunun kaydırılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin Meclis tarafından görüşülmesi

13- İlçemiz İzzetiye Mahallesi, 111 ada, 41 numaralı parselin plan değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından görüşülmesi

14- Dilek ve Temenniler.