ERDOĞAN DEMİR

Dernek yönetimi bu konuda üyelerini uyararak gerekli itiraz dilekçesinin bakanlığa gönderilmesini istedi.

Dernek yönetimince hazırlanan itiraz dilekçesi şöyle;

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

16.08.2023 günü internet sitesinde ilan edilerek askıya çıkartılan EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ İLLERİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANINA itiraz ediyoruz.

Bu planlama Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Kıyı Kanununa, Uluslararası Antlaşmalara, Planlama mevzuatına ve Kamu Yararına açıkça aykırıdır.

Öncelikle planların ilanı ve duyuru süreci, usulüne ve mevzuatına uygun yapılmamıştır. İlan sadece internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı BİR AYLIK İLAN SÜRESİ İÇİNDE Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkânsızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken bu planları tüm il ve ilçelerde, beldelerde, belediyelerde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Bu bölgesel planın ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur.

Planların yapım sürecinde planlara dair görüş alma ve tanıtım toplantıları yapılmamıştır. Halkın görüşleri de alınmamıştır. Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkının ve kuruluşlarının katılımı sağlanmadığı gibi, planlamadan etkilenecek olan Muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır.

Gerek 1/100.000 üst ölçekli çevre düzeni planının, gerekse bu plana uyumla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Planının vizyon ve ilkeleri yürürlükte iken ve varlığını sürdürürken, planlamanın kamu yararı aleyhine, şehircilik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yayınlanan, Prof. Dr. Lale Balas (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi) tarafından hazırlandığı belirtilen, “EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ İLLERİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANI PLANLAMASI ARAŞTIRMA RAPORU SAHİL ŞERİDİ BATİMETRİK VE OŞİNOGRAFİK ÖLÇÜMLER UZMAN DEĞERLENDİRME RAPORU” isimli yayında aşağıdaki unsurlar tarafımızdan tespit edilmiş olup, bilimsel araştırma etiğine uymamaktadır.

- Her ne kadar söz konusu raporun “AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM” bölümünde tüm hakları Sevinç-Erdal İnönü Vakfı’na ait olan MAREM (Marmara Environmental Monitoring) Marmara Denizi’nin Değişen oşinografik şartlarının izlenmesi düzenli izleme projesi 2019 senesi verileri kullanıldığı belirtilse de, aynı yayının referanslar bölümünde MAREM yayınlarının 2009-2014 verileri referans verilmiştir.

Aynı raporun yine “AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM” bölümünde yayınlarda standart sapma ve varyans değerleri ile birlikte, ortalama ve hacimsel ortalama değerlerinin verildiği bir yayından nasıl olup da ölçüm derinlikleri bile belirtilmeden, “Taban” ve “Yüzey” olarak belirtilmiş, MAREM ölçümlerine atfedilerek bu bağlamda verilen değerlerin de MAREM değerleri ile hiçbir şekilde örtüşmediği tarafımızdan yapılan detaylı çalışma sonucunda tespit edilmiştir.

Aynı şekilde yine aynı raporda “MAREM projesi kapsamında 2008 yılından bu yana, Marmara Denizi genelinde besin tuzlarının yatay ve dikey dağılımları, mevsim dönemlerinde düzenli olarak ölçülmektedir. Veriler incelendiğinde Şarköy alt bölgesindeki deniz suyu kalitesinin “çok iyi” olduğu görülmektedir (Tablo 5-16)” ibaresi bulunmasına rağmen “besin tuzlarının” hangi sene ele alınarak değerlendirildiği belirtilmediğinden (2008 ve devamı ile ilgili herhangi bir referansa rastlanmamıştır) ve yayınlarda verilen ortalama değerlerin salinite, çözünmüş oksijen ve temperatür değerleri ile korelasyonları yapılmadan, ayrıca MAREM yayınlarında bu durumun tam tersi belirtilmişken, bu şekilde bir sonuca nasıl varıldığı anlaşılamamıştır.

- Tüm MAREM yayınlarında da açıkça belirtildiği üzere düzenli rapor şeklindeki yayınlarda verilen ölçüm değerleri ilgili parametreler ile birlikte verilmektedir. Çünkü bu parametreler diğer değişkenler ile korelasyon halindedir. Örneğin çözünmüş oksijen (ÇO) değeri salinite ve temperatür verilmeden bir anlam ifade etmemektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte ölçüm intervalleri de ciddi anlamda sıklaşmıştır. Yine MAREM raporlarında açıkça belirtildiği üzere derinlik boyunca su kolonunda 1 saniye interval ile gerçekleştirilen ölçümleri ham veri olarak bir yayına sığdırma imkânı bulunmamaktadır. Böyle bir yayın on binlerce sayfa olacaktır.

MAREM raporlarında yine açıkça belirtildiği gibi parametreler ortalama değerler olarak standart derinlikler bazında, ortalama ve hacimsel ortalama değerler olarak, ilgili parametreler ile birlikte verilmektedir. Söz konusu rapor yazarları tarafımızdan ham verileri talep etmemişlerdir. Yayınlarda bulunan verilerin ise nasıl değerlendirildiği “AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM” bölümünde yer almamaktadır. Kısaca, zaten ortalama değerler olan MAREM veri tablolarından tekrar ortalama değer alma imkânı yoktur! Örneğin 0.5 m derinlikte 5 mg L-1 ve 10m derinlikte 1 mg L-1 ölçülmüş ÇO ortalama değeri basit bir mantık ile (5 + 1 = 3) olarak hesaplanamaz! Bu tür bir sonuçtan da değerlendirme yapılamaz!

Ancak yayında sırası ile MAREM projesi kapsamında ölçülen parametrelere yer verildiği tablolar bulunmakta, derinlik ve ilgili parametreler verilmeden salt bir nümerik değer ile ilgili parametre yanlış olarak sunulmakta ve bu yanlış durum, parametrelerin yorumlanması bağlamında, MAREM yayınlarında açıkça aksi belirtilmesine rağmen, MAREM izleme projesi çalışmalarına atfedilmektedir!

- MAREM (Marmara Environmental Monitoring) çalışması, düzenli bir izleme çalışmasıdır. Senelik periyodik yayınlarda verilen veriler bağlamında, söz konusu verilerin ölçüm tarihi ve diğer destekleyici parametreler ile birlikte değerlendirilmesi şarttır. Tabii ki referans alınan değerlerin ki eğer karşılaştırma ve/veya bir sonuca varma amaçlı ise, doğru ve düzenli bir şekilde aktarılması önemlidir. T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Prof. Dr. Lale Balas (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi) tarafından hazırlandığı belirtilen, “Edirne-Tekirdağ-Kırklareli İlleri Bütünleşik Kıyı Alanı Planlaması Araştırma Raporu Sahil Şeridi Batimetrik Ve Oşinografik Ölçümler Uzman Değerlendirme Raporu” isimli yayında görüldüğü kadarı ile MAREM yayınları ve MAREM Veri tabanında bulunan değerler ile eşleşmeyen değerler kullanılmış ve MAREM projesi ölçümlerine atfedilmiştir. Bu durum da yazarın tezini kanıtlayabilmek ve/veya söz konusu rapor dayanak alınarak yapılacak yatırımların lehine(!) bir durum yaratmak amacını doğurmaktadır.

-Söz konusu rapor kapsadığı bölgelerdeki yatırımlara yön göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilen unsurlar çerçevesince, söz konusu rapor dayanak alınarak yapılacak hukuki düzenlemeler ve yatırımlar yanlış olacak ve çevresel, maddi ve manevi zararlar söz konusu olabilecektir.

Bu sebeple, söz konusu raporun “yok hükmünde” sayılarak, konu ile ilgili geçerli ve derlemeden çok uzmanların kendi insitu ölçüm sonuçlarına dayanan bir raporun hazırlatılarak, yapılacak girişimlere baz alınması yerinde olacaktır.

Yukarıda sayılan yasal, bilimsel ve hukuksal gerçekler doğrultusunda T.C. Çevre, Şehiriclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 16.08.2023 günü ilan edilen EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ İLLERİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANINA, plan araştırma ve açıklama raporuna, tüm eklerine, dayanak belgelerine ayrı ayrı itiraz ediyorum ve Bakanlığınızca derhal iptal edilmelerini saygıyla arz ve talep ediyorum.”