Özcan: "Hoş bir tablo devralmadık" Özcan: "Hoş bir tablo devralmadık"

ERDOĞAN DEMİR
THK Keşan Şube Baş­ka­nı Eyyup Ka­vaz­lar,  Ramazan ayının gelişi nedeniyle gazetemize yaptığı açıklamada, fitre, zekat ve bağışları anlatarak, THK’nin bunlarla ne tür çalışmalar yaptığını anlattı. 
Medya Keşan: Fitre Nedir?
Ka­vaz­lar: Türk­çe­de fitre şek­lin­de söy­le­nen fıtır sa­da­ka­sı, nisab mik­ta­rı malı olan Müs­lü­man­la­rın Bay­ram na­ma­zı­na kadar ver­me­le­ri vacib olan sa­da­ka tü­rü­dür. Fitre kişi ba­şı­na ve­ri­lir. Aile­de­ki bütün bi­rey­le­rin fit­re­si­ni bü­yük­ler­den biri verir. Tür­ki­ye'de her yıl kişi ba­şı­na ve­ri­lecek olan mik­ta­rı Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı be­lir­ler.
Ra­ma­zan Bay­ra­mı­na ka­vu­şan, temel ih­ti­yaç­la­rı­nın ve bir yıl­lık borç­la­rı­nın dı­şın­da nisap mik­ta­rı (80,18 gr. altın veya bu de­ğer­de) mala sahip olan Müs­lü­man­lar ken­di­le­ri ve ve­lâ­yet­le­ri al­tın­da­ki ki­şi­ler için fıtır sa­da­ka­sı ver­mek­le yü­küm­lü­dür­ler. Ancak fıtır sa­da­ka­sı ile yü­küm­lü olmak için bu­lun­ma­sı ge­re­ken nisap mik­ta­rı malın, “ar­tı­cı” özel­lik­te ol­ma­sı ve üze­rin­den “bir yıl” geç­miş ol­ma­sı ge­rek­mez.
Kişi, ken­di­si­nin ve er­gen­lik ça­ğı­na ulaş­ma­mış ço­cuk­la­rı­nın fit­re­si­ni ver­mek­le yü­küm­lü­dür. Buna kar­şı­lık ki­şi­nin ana-ba­ba­sı, büyük ço­cuk­la­rı, ka­rı­sı, kar­deş­le­ri ve diğer ya­kın­la­rı için fitre ödeme zo­run­lu­lu­ğu yok­tur 
Medy Keşan: Fitre kim­le­re ve­ri­lir?
Ka­vaz­lar: Fitre çev­re­miz­de bu­lu­nan yar­dı­ma muh­taç, kendi temel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan yar­dı­ma muh­taç ki­şi­le­re ve­ri­le­bi­lir.
2860 sa­yı­lı yar­dım top­la­ma ka­nu­nun ön­gör­dü­ğü ulu­sal Kamu Ya­ra­rı­na hiz­met veren Der­nek­ler ve Ku­rum­la­ra ve­ril­me­si daha uygun olur di­yo­rum.
Va­kıf­la­ra Fitre ve Kur­ban de­ri­si ve­ril­me­si­ni kendi açım­dan sa­kın­ca­lı bu­lu­yo­rum ne­de­ni de; Va­kıf­lar Mali yön­den de­ne­ti­me tabi ol­ma­dık­la­rı için top­la­nan fire- zekât ve kur­ban de­ri­si ge­lir­le­ri­nin ne­re­ler­de kul­la­nıl­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir.
Ül­ke­miz­de özel­lik­le in­san­la­rın duy­gu­la­rı sö­mü­rü­le­rek top­la­nan Fit­re-Ze­kât ve Kur­ban de­ri­si gibi ba­ğış­lar mer­di­ven altı ta­bi­riy­le isim­len­di­ri­len Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan top­la­nan yar­dım­lar bi­lin­me­yen yol­lar­la ül­ke­miz­de bir çok yar­dı­ma muh­taç in­san­lar var­ken yurt dı­şın­da­ki yar­dı­ma muh­taç in­san­la­rın kal­kın­dır­ma­sın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bana göre benim ül­ke­min muh­taç in­san­la­rı du­rur­ken top­la­nan yar­dım­la­rın başka yer­ler­de kul­la­nıl­ma­sı uygun de­ğil­dir.
Bu gibi Vakıf ve Ku­rum­lar bu yar­dım­la­rı top­la­ma yet­ki­si­ni 2860 sa­yı­lı yar­dım top­la­ma ka­nu­nu­nu gün­cel­le­me ba­ha­ne­siy­se 2860 sa­yı­lı Ka­nun­da be­lir­ti­len Türk Hava Ku­ru­mu­nun Fit­re-Ze­kât Top­la­ma ve Kur­ban de­ri­si top­la­ma­ya bir çok yu­ka­rı­da bah­se­di­len vakıf ve ku­rum­lar pay­daş edil­miş­ler­dir.
Fit­re- Zekat top­la­ma da ve Kur­ban De­ri­si top­la­ma ke­sin­lik­le Türk Hava Ku­ru­mu­nun ver­di­ği ay­rın­tı­lı üze­rin­de Seri Nu­ma­ra­sı olan bel­ge­ler kar­şı­lı­ğın­da ya­pı­nız. Yap­tı­ğı­nız bu yar­dım­la­rı bel­ge­nin üze­rin­de­ki seri nu­ma­ra­sıy­la doğru yere gidip git­me­di­ği­nin kont­ro­lü­nü ya­pa­bi­lir­si­niz.
Zar­fın Se­ri­si ve Seri Nu­ma­ra­sı ol­ma­yan zarf­lar­la fit­re­ni­zi ver­me­yi­niz. Kont­rol dı­şı­dır. Bu ko­nu­nun daha geniş de­ğer­len­dir­me­si­ni tüm bu an­la­tı­lan­lar­dan sonra tak­di­ri­ni yar­dım­se­ver Keşan Hal­kı­na bı­ra­kı­yo­rum.
Medya Keşan: Türk Hava Ku­ru­mu Fitre ve Kur­ban de­ri­le­ri­ni ne yapar?
Ka­vaz­lar: Kur­ban de­ri­si alma iş­lem­le­ri­miz bay­ram sü­re­sin­ce de devam edecek. Kur­ban de­ri­le­ri­ni alıp bel­ge­len­di­ri­yo­ruz. De­ri­le­ri alıp fa­tu­ra kesen, belge veren ve resmi an­lam­da şef­faf ve iz­le­ne­bi­lir ola­rak bu işi yapan tek ku­ru­muz. Ba­ğış­ta bu­lu­nan ve bizi des­tek­le­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za en derin sev­gi­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ruz.
Türk Hava Ku­ru­mu­nun Top­la­dı­ğı Fit­re- Zekat, Ba­ğış­lar­la Kur­ban De­ri­le­rin­den gelen ge­lir­ler­le THK Üni­ver­si­te­sin­de Şehit ve Gazi ço­cuk­la­rı­mız eği­ti­li­yor.
Hava Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı ile Türk Hava Ku­ru­mu Uçuş Aka­de­mi­si ara­sın­da pi­lo­taj eği­ti­mi ko­nu­sun­da an­laş­ma im­za­lan­dı. THK, Hava Kuv­vet­le­ri’ne “Baş­lan­gıç ve Temel Pi­lo­taj Eği­ti­mi” ko­nu­sun­da eği­tim des­te­ğin­de bu­lu­na­cak.
Fit­re-Ze­kat, ba­ğış­lar­la kur­ban de­ri­sin­den top­la­nan ge­lir­ler­le Türk genç­li­ği­ne ha­va­cı­lı­ğı sev­dir­mek için Model Uçak Kurs­la­rı açı­yor.
Fit­re-Ze­kat ve Ba­ğış­lar­la Kur­ban De­ri­le­rin­den top­la­nan ge­lir­ler­le par­şüt ve yamaç pa­ra­şütü kurs­la­rı açı­yor. Pla­nör Uçuş Eği­tim kurs­la­rı açı­yor.
Türk Hava Ku­ru­mu pa­ha­lı bir hiz­met olan ha­va­cı­lık hiz­met­le­ri­nin top­lum çı­ka­rı­na fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren CL 215 Yan­gın Sön­dür­me Uçak­la­rıy­la orman yan­gın­la­rın­da ül­ke­nin her kö­şe­si­ne koş­tu­ru­yor.
Am­bu­lans He­li­kop­ter­le­ri ile Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın am­bu­lans he­li­kop­ter fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor.
Türk Hava Ku­ru­mu Türk Hava Kuv­vet­le­ri’nin Kur­tu­luş Sa­va­şı’n­dan sonra ilk ya­pı­lan­ma­sın­da yur­dun her kö­şe­sin­de­ki şu­be­le­ri­nin baş­lat­tı­ğı kam­pan­ya­lar­dan top­la­nan yar­dım­lar­la “Uçak­lar” ala­rak Türk Hava Kuv­vet­le­ri­ne ba­ğış­la­mış­lar­dır. Keşan da yar­dım­se­ver­ler­den top­la­nan ba­ğış­lar­la 1931 yı­lın­da “KEŞAN” adı ko­yu­lan uçağı ala­rak Türk Hava Ku­ru­mu Ka­na­lıy­la Hava Kuv­vet­le­ri En­van­te­ri­ne kat­mış­tır.
Medya Keşan: Top­la­nan Kur­ban De­ri­le­ri bo­zul­ma­ma­sı için ne ya­pıl­ma­lı­dır?
Ka­vaz­lar: Kur­ban De­ri­le­ri fay­da­lı bir şe­kil­de tu­tu­la­bil­me­si için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken işler özel­lik­le kur­ban ke­sil­dik­ten sonra kur­ban de­ri­si­nin tüy­süz kıs­mı­nı bol tuz la tuz­la­ma­lı­yız ve ke­sin­lik­le nay­lon çuval ve po­şe­te koy­ma­ma­lı­yız. Nay­lon po­şe­te ve çuval içine konan özel­lik­le kü­çük­baş( Koyun ve Keçi) de­ri­le­ri sı­cak­tan do­la­yı bak­te­ri üre­te­rek de­ri­nin ko­kuş­ma­sı­na, çü­rü­me­si­ne ve işe ya­ra­ma­ya­cak şekle gir­me­si­ne neden ola­cak­tır.
Deri tuz­la­ma iş­le­mi es­ki­den daha ti­tiz­lik­le ya­pı­lan bir işti. Kur­ban­lık alan bir va­tan­daş aynı za­man­da de­ri­yi tuz­la­mak için de 3-4 kg iri tuz alı­yor­du ve de de­ri­ler hiç­bir zaman çuval ve nay­lon po­şe­te koy­mu­yor­du.
De­ri­nin tüy­süz kıs­mı­na bol mik­tar­da iri tuz at­tık­tan sonra tüy­süz kısmı içi ge­lecek şe­kil­de bohça gibi kat­la­ya­rak ulaş­tı­rı­la­cak ki­şi­le­re veya yere ulaş­tı­rı­yor­lar­dı. Kur­ban De­ri­si­nin “Milli ser­vet “ol­du­ğu bi­lin­ci es­ki­den top­lum içer­si­ne daha fazla yer­leş­miş­ti.
Kur­ban De­ri­si Milli Ser­vet­tir sev­gi­li yar­dım sever Keşan Halkı.
2023 yı­lın­da İlçe­miz­de Türk Hava Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan kur­ban de­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­ti ya­pı­la­ma­mış­tır. Bunun ne­den­le­ri de geç­miş yıl­lar­dan beri Keşan Be­le­di­ye­si­’nin Türk Hava Ku­ru­mu’na kur­ban de­ri­si top­la­ma fa­ali­ye­tin­de bu­lun­mak için is­te­nen araç des­te­ği be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­ya­rak Türk Hava Ku­ru­mu zor du­rum­da bı­ra­kıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır. Kur­ban ayı­nın yaz ay­la­rı­na denk gel­me­sin­den do­la­yı ya­pı­lan “deri iha­le­le­rin­de” deri tüc­car­la­rı ye­ter­li bir fi­ya­ta çık­ma­dı­ğın­dan ge­lir­ler de düşük kal­mış­tır.
Keşan Türk Hava Ku­ru­mu al­ter­na­tif yol ola­rak pi­ya­sa­dan ih­ti­yaç olan araç­la­rın ki­ra­lan­ma­sı­nın mali tab­lo­su­nu yap­mış fakat al­ter­na­tif yolla deri top­la­ma­nın THK’na % 650’lere mal ola­ca­ğı, THK’nu za­ra­ra so­ka­ca­ğı için Türk Hava Ku­ru­mu­nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la 2023 yı­lın­da kur­ban de­ri­si top­la­ya­ma­ya­ca­ğı­nı Keşan ka­mu­oyu­na basın yo­luy­la du­yur­duk. Türk Hava Ku­ru­mu­'nun “ Tüyü Bit­me­miş var­lık­la­rı­nı za­ra­ra so­ka­maz­dık.” 2023 yı­lın­da Keşan Türk Hava Ku­ru­mu­nun deri top­la­ma­ma ne­de­ni­ni bu ve­si­ley­le öğ­ren­miş ol­du­nuz.
Medya Keşan: Türk Hava Ku­ru­mu­nun Fit­re- Zekat, Ba­ğış­lar ve Kur­ban De­ri­le­ri dı­şın­da başka ge­lir­le­ri var mıdır?
Ka­vaz­lar: Evet vardı. Tay­ya­re Pi­yan­go­su 1926 - 1939 /İlk İlan/
Cum­hu­ri­yet'in baş­la­rın­da (16 Şubat 1925 'te) ku­ru­lan ve on yıl sonra (24 Mayıs 1935' te) adı Türk Hava Ku­ru­mu'na çev­ri­len Türk Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti, Hava kuv­vet­le­ri­ne pilot ye­tiş­tir­me­si ve uçak al­ma­sı (son­ra­la­rı, uçak yap­ma­sı) için bir­çok gelir kay­na­ğıy­la do­na­tıl­mış­tır.
Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti'ne nakit pi­yan­go­su te­ke­li­ni veren 9 Ocak 1926 ta­rih­li ka­nu­nun 2 'nci mad­de­si, bilet ve ik­ra­mi­ye­ler­den ka­zanç, be­le­di­ye ver­gi­le­ri ve damga resmi alın­ma­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor­du.
Bu­nun­la bir­lik­te, ilk ter­tip­ler­de ce­mi­yet ödül­ler­den yüzde 10 ke­sin­ti yap­mak­tay­dı. 14 Mayıs 1927'de, ik­ra­mi­ye­ler Ve­ra­set ve İnti­kal Ka­nu­nu'nun 20. mad­de­si hük­mün­den is­tis­na edil­di. Böy­le­lik­le, ver­di­ği ödül­den hiç­bir ke­sin­ti yap­ma­yan tek ör­güt­len­me Tay­ya­re Pi­yan­go'su oldu. Bu özel­lik, gü­nü­müz Milli Pi­yan­go­su' nun da da devam et­mek­te, pi­yan­go adını ta­şı­sın ta­şı­ma­sın, öteki ödül verme dü­ze­nek­le­ri­nin hep­sin­de yasal ver­gi­ler ka­za­nan­dan ke­sil­mek­te­dir.
Ge­nel­lik­le sa­nıl­dı­ğı gibi, 1926 yı­lın­da baş­la­yan Tay­ya­re Pi­yan­go­su­nun Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi­nin ilk nakit para ödül­lü pi­yan­go­su ol­du­ğu doğru de­ğil­dir. Ondan bir yıl önce, 1925 'te Tür­ki­ye Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti Mek­tep­le­ri ya­ra­rı­na üç ayda bir para ödül­lü pi­yan­go­lar dü­zen­len­miş ve aynı yıl için­de (1 Tem­muz, 15 Eylül, 15 Ara­lık ta­rih­le­rin­de) üç çe­ki­liş ya­pıl­dık­tan sonra, ku­ru­lan sis­tem yeni bir ör­güt­len­mey­le Tay­ya­re Pi­yan­go­su’na dö­nüş­tü­rül­müş­tür.
Ne yazık ki iler­le­yen yıl­lar­da Türk Hava Ku­ru­mu­nun ve Türk ha­va­cı­lı­ğı­nın ge­liş­me­si­ni is­te­me­yen güç­ler Türk Hava Ku­ru­mu­’nun ge­lir­le­ri­ne ortak ol­ma­ya veya kal­dırt­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır. Bun­dan sonra Türk Hava Ku­ru­mu­’nun fa­ali­yet­le­ri­ni gör­dük­ten sonra Türk Hava Ku­ru­mu’n­dan Fit­re-Ze­kat ve ba­ğış­la­rı­nız­la kur­ban de­ri­si ba­ğış­la­rı­nız­la daha çok des­tek­ler ve­re­ce­ği­ni­ze inan­cı­mız son­dur.
Medya Keşan: Te­şek­kür­ler sayın Ka­vaz­lar
Ka­vaz­lar: Ben Medya Keşan Ga­ze­te­si’ne böyle bir fır­sat ver­di­ği için te­şek­kür edi­yo­rum. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ha­yır­lı Ra­ma­zan­lar di­li­yo­rum.