HABER MERKEZİ

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantı, saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

4 sivil toplum kuruluşunun Özcan ile yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı 4 sivil toplum kuruluşunun Özcan ile yaptığı görüşmeden sonuç çıkmadı

1) 6.000.000.00TL (Altımilyon Türk Lirası) hibe olarak, hazırladığımız yatırım nitelikteki projelerin finansmanında kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na yaptığımız 15.12.2023 gün ve 58389 sayılı başvuruya istinaden, Kurumumuza gönderilmiştir. Nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesidir.  

2) 2.360.000.00TL (İkimilyonÜçyüzaltmışbin Türk Lirası) hibe olarak ‘Çöp Konteyneri’ alımı için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15.12.2023 gün ve 8236644 sayılı Bakanlık Olur’u yazısı ile, Kurumumuza gönderilmiştir. Nakdi hibenin kabulünün Meclis tarafından görüşülmesidir.  

3) Keşan Tarım Hayvancılık ve İş Makinaları Fuarı’ nın,  İlçemizde 03-09 Haziran 2024 tarihleri arasında Keşan Ticaret Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Belediyemiz işbirliği ile düzenlenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

4) Paşayiğit mahallemize su terfi hattı döşenmesi, su depoları ve terfi merkezi yapımı için İller Bankası (İlbank) A.Ş. den 150.000.000.00TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) kredi alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’ na yetki verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

5) S.S. 129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 23.01.2024 tarihli yazısı ve yazı ekinde gönderilen ‘Ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin  Meclis tarafından görüşülmesidir.

6) Keşan Şoförler ve Esnaf Odasının 22.01.2024 tarihli yazısı ve yazı ekinde gönderilen ‘Taksi ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin  Meclis tarafından görüşülmesidir.

7) Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği cetvelindeki 1 adet 8790 unvan kodlu, 5 dereceli Teknisyen kadrosu yerine 1 adet 7565 unvan kodlu 3 dereceli Ölçü ve Ayar Memuru kadrosu ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvelindeki 1 adet 8505 unvan kodlu 4 dereceli Mimar kadrosu yerine 1 adet 8505 unvan kodlu 3 dereceli Mimar kadrosu,  3 adet 7825 unvan kodlu 5 dereceli V.H.K.İ kadrosu yerine 3 adet 7825 unvan kodlu 3 dereceli V.H.K.İ kadrosu ile gerekli kadro değişikliklerinin yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

8) Belediyemizde 675 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Zabıta ve İtfaiye personeline, 2024 yılında aylık olarak verilecek fazla çalışma ücretlerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.  

9) Mahalle Muhtarlıklarımızın doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet giderleri hizmetlerine ilişkin fatura bedellerinin 1.250TL’ ye kadar olan kısmının belediyemizce karşılanması komisyonumuzca belirlenmiştir.  Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 05.01.2024 gün ve 59429 sayılı yazısı ile Ocak ayı Meclisimizin 2024-26 sayılı kararına istinaden hazırlanan komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

10) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası ‘Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağı’ hükmü gereği, Belediyemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Şef kadrosunda görev yapan Serkan Doğru, aynı kanunun 86. Maddesine göre Başkanlık Makamının 08.01.2024 tarihli onay yazısı ile Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirildiği ile ilgili meclisimize bilgi verilmesidir.

11) “Keşan 4. Etap Doğu Bölgesine Ait Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliği” ve “Keşan 4.Etap Doğu Bölgesine Ait Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Meclis tarafından görüşülmesidir.

12) Dilek ve Temenniler.  

Editör: BÜLENT SAYLAM