Belediye Meclis Salonu’nda dün saat 15.00’te başlayan toplantıya, Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.
Toplantıdan önce gündem dışı olarak gelen 3 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündem dışı maddeler şöyle;  
1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.06.2024 gün ve 68606 sayılı yazılarına istinaden; mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazları, belediyemizin ve % 100 hissesi Keşan Belediyesi’ne ait olan, Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi’nin, devlete ait vergi borçlarına mahsuben, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8.maddesine göre kurulacak komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, ilgili bakanlığın onayı ile Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesidir.
Yukarı Zaferiye Mahallesi 1321 ada 1 parselde kayıtlı Onaylı İmar Planlarında Sağlık Tesisi 
Alanı olarak ayrılmış 3.824,75 m2 yüz ölçümlü taşınmaz
Yukarı Zaferiye Mahallesi 1322 ada 1 parselde kayıtlı Onaylı İmar Planlarında İdari ve Sosyal 
Tesis alanı olarak ayrılmış 4.710,15 m2 yüzölçümlü taşınmaz
2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.06.2024 gün ve 66782 sayılı yazılarına istinaden; 5481144800 vergi no.lu Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin vergi borçlarının 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 48. Maddesine göre tescil ve taksitlendirme yapabilmek amacı ile, Yukarı Zaferiye Mahallesi 1320 ada 1 parselde kayıtlı iki katlı betonarme spor tesisi bulunan 6.650,15m2 yüzölçümlü taşınmazın teminat gösterilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.
3. 53934 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesindeki “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmüne yer verilmiştir. 2024 yılında meclisi bir aylık tatilinin belirlenmesidi.
Gündem dışı olarak gelen bu maddeler oy birliği ile gündeme dahil edildi.
Daha sonra gündemdeki maddeler geçildi.
1.Maddede yer alan Belediyemizin birikmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere; a) 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu ya da özel bir bankadan 15.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Mehmet Özcan' a yetki verilmesi, b) Kullanılacak olan 15.000.000,00TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) kredi için, İller Bankası'ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Özcan' a yetki verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.
Bu kararın daha önceki mecliste alınan 10 milyon kredi talebinin doğrultusunda 15 milyon talebi ile gerçekleştiği ve bunun ek yeni bir kredi olmadığı da Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç tarafından meclise açıklandı.
Yapılan oylama ile bu madde oybirliği ile kabul edildi.
2. madde de Mülkiyeti belediyeye ait olan ve belediyemiz meclis kararları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz tahsisleri yapılan aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların belediyemizin devlete ait vergi, borçlarına mahsuben, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun'un geçici 8. maddesine göre kurulacak komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, İlgili Bakanlığın onayı ile Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Mehmet Özcan'a verilmesi hususunun meclisce görüşülmesidir. 
(1). Yukarı Zaf.Mahallesi 1315 ada 1 parselde kayıtlı üzerinde Gençlik Merkezinin bulunduğu 14.739,71 m2 yüz ölçümlü taşınmaz. 
(2). Yukarı Zaf.Mahallesi 1320 ada 1 parselde kayıtlı üzerinde iki katlı betonarme spor tesisi bulunan 6.650,15 m2 yüz ölçümlü taşınmaz. 
(3). Yukarı Zaf.Mahallesi 1319 ada 1 parselde kayıtlı imar planlarında ortaöğretim alanı olarak ayrılmış 6.498,20 m2 yüz ölçümlü taşınmaz. 
(4). Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 171 ada 4 parselde kayıtlı imar planlarında ilköğretim alanı (İnönü Okulu) olarak ayrılmış 2.681,89 m2 yüz ölçümlü taşınmaz 
(5). Büyük Cami Mahallesi 530 ada 24 parselde kayıtlı imar planlarında ortaöğretim alanı (Abdül Şavur İlköğretim okulu) olarak ayrılmış 3.976,26 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malların oybirliği ile devlete olan borca karşılık verilmesi kabul edildi. 
3. madde de 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a madde hükümlerine göre, diğer mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet işbirliği projeleri kapsamında, protokol düzenlemek, imzalamak ve protokolle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a tam yetki verilmesine ait Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 31.05.2024 gün ve 66497 sayılı yazısının Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
4.madde de Belediyemiz ve Keşan Kaymakamlığı arasında 04.08.2023 tarihinde yapılan protokol ile10 yıllığına 03.08.2033 tarihine kadar kiralanan İlçemiz Mecidiye Köyü, Harmantepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 766 parsel numaralı taşınmazın protokole ekli krokide yerleri işaretli 2.187,00 m2’lik kısmına 60 adet şezlong, 3'er m2'lik 10 adet WC, 3'er m2'lik 10 adet giyinme kabini, 3'er m2'lik 10 adet duş kabini ve 6'şar m2'lik 5 adet büfe alanının; 03.08.2033 tarihine kadar kiralama ihalesine çıkartılmasının Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
5. madde de Keşan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 02/05/2024 tarih ve E.2024050211453717391 sayılı yazısına ve İdaremiz ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan EDS ( Elektronik Denetleme Sistemi) ilişkin protokole esas 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16.maddesinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 11. Maddesinin 2. Bendi kapsamında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) ve (b) bentleri gereğince, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmek üzere araç alımı ya da araç bedelinin nakdi yardım olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılması hususunun maddeye ÖTV ve KDV muafiyeti dışında maddesi eklenerek Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.  
6.madde de S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek öğrenci ücretlerine zam yapılmadan 10 TL olarak, sivil ücretlerinin ise 20 TL olarak oybirliği ile kabul edildi. Yıl sonuna kadar artış yapılmayacağı da belirtildi.
7.madde de  S.S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek öğrenci ücretlerine zam yapılmadan 16 TL ve sivil ücretlerinin 30 TL’ye kabul edildi. Yıl sonuna kadar artış yapılmayacağı da belirtildi.
8.madde de S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun meclis tarafından görüşülerek öğrenci ücretlerine zam yapılmadan 10 TL ve sivil ücretlerinin ise 20 TL olması oy birliği ile kabul edilerek yıl sonuna kadar zam talebi yapılmayacağı da belirtildi.
9.madde de Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının halk pazarının kurulduğu gün hariç olmak üzere ücretli parkomat alanı olarak belirlenmesi Mayıs ayı Meclisimizce kabul edilerek komisyona havale edilmiş olup, ücret tarifelerine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Bu alanda 0-30 dakika ücretsiz, 1-2 saat 30 TL, 2-4 saat 35 TL, 4-6 saat 40 TL, 6-8 saat 45 TL ve günlük 50 TL ve işyerlerine mal getiren firmalara 0-1 saat ücretsiz olarak  belirlendi.
10.madde de 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılarak komisyona CHP’den Hüseyin Yavaş,Coşkun Düdük ve MHP’den Zafer Tınmaz oy birliği ile seçildi.
11.madde de  Zabıta Müdürlüğümüze dilekçe ile başvuruda bulunan Zehra POYRAZ KARADAŞ adlı vatandaşımız, İzzetiye Mah. Zahireciler Cad. No:54/2A adresinde bulunan işyerinin, içkili yerler bölgesine alınmasını talebinin Meclis tarafından görüşülmesi de İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’na oybirliği ile havale edildi 
12.madde de Belediye iştirakleri olan Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti. ile Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin, 2024 yılında yapacakları bütün genel kurul toplantılarında Belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın görevlendirilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 
13.madde de Belediye iştiraki olan Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne, Müdür olarak Keşan Belediyesinin atanması ve Belediyemizi temsil etmek üzere müdür ataması/görevlendirilmesi yapılması hususunun Meclis tarafından görüşülerek kabul edilmesi ve müdürlüğe Serdar Derya oybirliği ile seçildi. 
14.madde de  Belediyemiz Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği 22. maddesi 6. fıkrası içerisinde geçen “değiştirilecek araç, bu yönetmelik hükümlerine haiz ise Encümen kararı ile araç değiştirebilirler” cümlesinin; uygulamada yaşanan zorluklardan dolayı Yönetmelikten çıkartılarak, Belediye Başkanlığımızın 31.05.2024 gün ve 66511 sayılı yazısında belirtilen paragrafın, Yönetmeliğin 22. maddesi içerisine 8.fıkra olarak eklenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 
15.madde de İlçemiz ve mücavir alanlarımızda kullanılmakta olan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin, artan maliyetler dolayısı ile yeniden güncellenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.
16.madde de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısı ve Yeni Mescit Mahalle Muhtarlığından gelen 19.04.2024 tarihli dilekçeye istinaden, Yeni Mescit Mahallesi adının Yörük Mahallesi olarak değiştirilmesi talebi Meclis tarafından görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 
17. madde de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Yeni Mescit Mahallesi, 136 ada 39 numaralı parselin park olan fonksiyonunun kaldırılması talebi Meclis tarafından görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile kabul edildi.
18 madde de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Aşağı Zaferiye Mahallesi, 924 ada 8 numaralı parselin park alanında kalan kısmı için takas talebi Meclis tarafından görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oybirliği havale edildi.
19.madde de yer alan  İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, Yukarı Zaferiye Mahallesi, 1268 ada, 17 numaralı parsel için fonksiyon değişikliğine ilişkin plan değişikliği talebi Meclis tarafından görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oybirliği havale edildi.
20 madde de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, “Keşan Merkez 1. Etap Blok Yapı Nizamına İlişkin Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Meclis tarafından görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi. 
21.madde de İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 31.05.2024 günlü yazısına istinaden, “Keşan (Edirne) Kuzey Batı ve Güney Bölgeleri 3. Etap Küçük Sanayi Alanları Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na oybirliği havale edildi. 
22 madde de  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 31.05.2024 gün ve 66602 sayılı yazısı ile Mustafa Başar Engin tarafından gelen bağışın 7 eğitim öğretim gören 7 öğrenciye dizüstü bilgisayar alınarak eğitime destek amaçlı olduğu belirtilerek bağış Meclis tarafından görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündem dışı olarak gündeme alınan 3 madde de mecliste görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar da, İnönü İlkokulu’nun daha kapsamlı bir proje ile yapılması gerektiğini belirterek, “Mahallemizde 1453 ilkokul çağındaki çocuğumuz bulunuyor. Yeni yapılacak okulda mutfak ve yatakhane de bulunması çocuklarımızın devamsızlık konusunda faydalı olacaktır. Ayrıca Keşan Belediye Meclisi tarafından bir eğitim komisyonu kurulmasını da talep ediyorum “dedi.
Dilek ve temennilerinin görülmesinin ardından meclis toplantısı tamamlandı. Bir sonraki meclis toplanma günü ile 11 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 olarak belirlendi. 

CHP Genel Başkanı Özel, Hayrabolu'da miting düzenledi CHP Genel Başkanı Özel, Hayrabolu'da miting düzenledi


 

Muhabir: ERDOĞAN DEMİR