MEHMET AYTAÇ

BELEDİYENİN 26 MİLYON 752 BİN LİRALIK VERGİ BORCU İÇİN YER SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 15.00’te başlayacak toplantının ilk maddesi şu şekilde: “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yukarı Zaferiye Mahallesi 1315 ada 1 parselde kayıtlı 14.739,71 m2 taşınmazın, 6183 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamında Belediyemiz vergi borcuna mahsuben Hazine adına satın alınması Keşan Milli Emlak Müdürlüğü’nden talep edilmiştir. Keşan Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün ilgi sayılı yazısı ile 1315 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi kaydı ile 26.752.573,65 TL (yirmialtı milyon, yediyüzelliiki bin, beşyüzyetmişüç TL, altmışbeş Krş.) bedel üzerinden 6183 sayılı Kanunun geçici 8.maddesine göre Keşan Belediyesinin vergi borcuna mahsuben satın alınmasının Bakanlık’ça uygun görüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Belediyemizin Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne olan 26.752.573,65TL (yirmialtı milyon, yediyüzelliiki bin, beşyüzyetmişüç TL, altmışbeş Krş.) tutarındaki vergi borcuna mahsuben 1315 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Hazine adına takyidatsız (her türlü şerh, beyan, ipotek, haciz belirtilmesi vb.) olacak şekilde  tescil edilmesi yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’na verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.”

ANTAKYA BELEDİYESİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULACAK

Toplantının ikinci maddesi şöyle: “06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli son yüzyılların en büyük iki depremi yaşanmış ve yaklaşık 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş, binalar yıkılmış, çok sayıda can kayıpları ve yararlılar olmuştur. Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için Devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz birlik beraberlik içinde deprem bölgesine arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzeyde işbirliği ve yardımlaşma duygusu içinde çalışmaya başlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 53’üncü maddesinin son fıkrasındaki “Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda Hatay ilimiz Antakya merkez ilçesindeki Belediyemize ve belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Hatay ili Antakya Belediyesi  ile 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.”

ESKİ BELEDİYE VE İTAFİYE ALANLARI İÇİN HAZIRLANAN PROJELER

Toplantının üçüncü maddesindeki görüşülecek madde ise şu şekilde: “İlçemiz nüfusunun ve araç sayısının son yıllarda arttığını görmekteyiz. İlçemiz coğrafyası ve konumu ile; çevre ilçe, sahillerin çekim merkezi olmuştur. Bu durum, trafik ve otopark ihtiyacını elzem hale getirmiştir. Büyük Cami Mahallesi, mülkiyeti belediyemize ait olan ve eski belediye binasının bulunduğu 2.656,8 m² yüzölçümlü 354 ada 1 parsel için çalışılan işyeri+kapalı otopark ile kapalı ve açık düğün salonu; Yukarı Zaferiye Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve eski itfaiye hizmet binası olarak kullanılan 2.932,97 m² yüzölçümlü 842 ada 154 parsel için çalışılan kapalı otopark ve gençlik merkezi projeleri ile ilgili bilgilendirmenin Meclisimize sunulması.”

MİNİBÜS KOOPERATİFLERİNİN ZAM TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının dördüncü ve beşinci maddelerinde minibüs kooperatiflerinin zam talepleri görüşülecek. Maddeler şu şekilde: “S.S.25 No.lu Keşan Şehir içi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait ulaşım ücret tarifesinin güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır. S.S.99 No.lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait ulaşım ücret tarifesinin güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.”

DİĞER MADDELER

Toplantının diğer maddeleri ise şöyle açıklandı: 

6- “Şubat ayı Meclisimizce ilgili komisyona havale edilen, İlçemiz ve komşu ilçelerde öğretmenlik yapmış, 27 Haziran 2014 tarihinde vefat etmiş olan Öğretmen Emrullah GÜRER isminin yaşatılması için, ailenin de onayı alınarak Keşan lisesi arkasında yer alan Lise Sokak yerine Öğretmen Emrullah GÜRER Sokak isminin verilmesi talebi ile, 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Başbakanlık görevinde bulunmuş, Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN isminin yaşatılması için ilçemiz sınırlarında uygun bir cadde-bulvar yada geçit’ e verilmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.”

7- “03.03.2022 tarihinde Meclisimizce İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen Global Mimari İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. adına olan plan değişikliği talebine ilişkin hazırlanan 16.02.2023 tarihli imar komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.” 

8- “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.02.2023 tarih ve 377748 sayılı yazısı ile, Ülkemiz genelinde yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projeleri uygulamalarında ‘Edirne İli, Keşan İlçesi Merkez 293 adet konut (+3kd) ve 10 adet dükkan ve Yenimuhacir Beldesi 156 adet konut (+2kd) 4 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi’ kapsamında taahhüt edilen konut sayısının sağlanabilmesi için plan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.İlçemizde 293 konut işi için gerek duyulan plan değişikliği onay işlemlerinin Belediyemizce yapılarak bilgi verilmesi talep edilmiştir. Konunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.”

Dilek ve Temenniler.